Adatkezelési tájékoztató

Utolsó módosítás: 2021.02.12.

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „Feltételek”) a Gombos Attila egyéni vállalkozó (székhely: 1224 Budapest Tisza utca 2/1 egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:; nyilvántartja: Belügyminisztérium; adószám: 69518328-1-42.; e-mail cím: photovideoacademy@gmail.com; telefonszám: +36-70-418-7251; képviseli: Gombos Attila; a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://pvacademy.hu/ weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) illetve a Weboldalon működtetett videótartalmakat és oktatási anyagokat elérhetővé tevő https://tanfolyam.pvacademy.hu/ platform (a továbbiakban: „Platform”) használatát, valamint a fentieken keresztül nyújtott, illetve kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás(ok)”) igénybevételének feltételeit tartalmazzák, továbbá az ezen Szolgáltatások nyújtására létrejött szerződés tekintetében irányadók.
 • A Feltételek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „”) 6:77. § szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek. A Feltételek elfogadásával létrejön a szerződés a Szolgáltató és a Weboldalon, illetve Platformon keresztül a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) között. A Szolgáltatás igénybevételével, illetve a Feltételek elfogadásával a Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Feltételekben foglaltakat, és azoknak a felek közötti jogviszony(ok)ban történő alkalmazásához hozzájárult, illetve azokkal egyetért.
 • Hangsúlyozandó, hogy a jelen Feltételek célja kifejezetten a Weboldalon, illetve a Platformon nyújtott tartalmak (oktató videótartalmak, könyv és csomagok, témakör és tartalmi kidolgozást bemutató tartalmak; a továbbiakban: „Tartalom” vagy „Tartalmak”) megrendelésének, igénybevételének szabályozása. A jelen Feltételek a Weboldalon, illetve a Platformon írtakkal összhangban értelmezendők. Az egyes tanfolyamok, szolgáltatási csomagok mindenkori árát a Weboldalon, illetve a Platform tartalmazza. Az oktatóval való kapcsolat útján megvalósuló egyéni képszerkesztési vagy videószerkesztési videótanfolyamokon történő részvételre a jelen Feltételek 4. pontja, a tanfolyamokon, csoportos videótanfolyamokon való részvételre a jelen Feltételek 5. pontja, valamint a kapcsolódó képzési, illetve megbízási szerződés rendelkezései irányadók. A 4. és az 5. pontban írt tanfolyamok, képszerkesztési vagy videószerkesztési videótanfolyamok a továbbiakban együttesen: „Videótanfolyam(ek)” vagy „Képzés(ek)”.
 • A Szolgáltató a Feltételek módosításának jogát – meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja. Az esetleges módosításokról való tudomásszerzés, valamint újabb információk megtekintése érdekében, kérjük, rendszeresen tekintse át a Feltételeket.
 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK, FELELŐSSÉG
  • A Felhasználók a Weboldalt és a Platformot (a továbbiakban a Weboldal és a Platform együttesen, illetve külön-külön mint „Szolgáltatói Felület(ek)” is szerepelnek) kizárólag azok célja szerint – tehát oktatási célú Tartalmak megrendelése, igénybevétele, valamint a Szolgáltató tevékenységéről, Szolgáltatásairól való tájékozódás, kapcsolatfelvétel céljára – használhatják.
  • A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatói Felületeken elhelyezett anyagok vírus- illetve egyéb kártékony programoktól mentesek legyenek. Ugyanakkor a Szolgáltató a Szolgáltatói Felületek használatából vagy használhatatlanságából eredő, illetőleg a Szolgáltatói Felületek használata során Felhasználókat ért vélt vagy valós károkért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató emellett ugyancsak nem vállal felelősséget semmilyen pontatlan információból, az elvárt felhasználói élmény elmaradásából, technikai vagy egyéb zavarból, nem megfelelő beállításból fakadó vélt vagy valós károkért, kellemetlenségért. Felhasználó a Szolgáltatói Felületeket kizárólag saját felelősségére használja.
  • A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Szolgáltatói Felületek vagy az azokon elérhető Tartalmak a Felhasználó rendszerében kompatibilitási, vagy más hibák miatt nem elérhetők, vagy ha a Felhasználó által használni kívánt alkalmazásokkal, böngészőkkel, szoftverekkel való megfelelő együttműködésük nem vagy nem megfelelően biztosított. Az ebből eredő, Felhasználót ért vélt, vagy valós károkért, késedelemért, kényelmetlenségért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
  • A Szolgáltatói Felületek tartalmazhatnak olyan kapcsolódási pontokat (ún. hiperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. A kapcsolódó honlapokhoz a Szolgáltatói Felületek csupán hozzáférést biztosítanak, azonban a Szolgáltató nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezen honlapokért vagy az azokon elhelyezett információkért, azok pontosságáért, hiba-, hiány vagy vírusmentességéért, abban az esetben sem, ha a Szolgáltató valamely alkalmazottja, megbízottja, képviselője átnézte vagy jóváhagyta a Szolgáltatói Felületeken az ilyen egyéb honlapokra mutató hiperlinkek elhelyezését. Hangsúlyozandó, hogy az ezen honlapokon keresztül végzett adatkezelésekért, sütik elhelyezéséért és működéséért az érintett honlapon, illetve annak üzemeltetőjénél tájékozódhat, azokért a Szolgáltató nem felel.
  • Bármilyen jogsértés, vagy Felhasználó által a jelen Feltételek megszegése esetén a Felhasználó – a közte és a Szolgáltató közötti szerződéses megállapodás felmondás vagy azonnali hatályú felmondás útján történő megszüntetésével – a Szolgáltatásból időlegesen vagy véglegesen kizárható, illetve az adott Szolgáltatói Felületen lévő felhasználói fiókja felfüggeszthető, továbbá vele szemben – az adott eset körülményeire tekintettel – polgári jogi, büntetőjogi vagy egyéb jogszabályok szerinti eljárás kezdeményezhető.
  • A Szolgáltatói Felületek, valamint a Szolgáltatások módosításának vagy megszüntetésének jogát a Szolgáltató – a meglévő szerződéses kötelezettségeire tekintettel – fenntartja, annak meghozatalára egyoldalúan is jogosult, ideértve különösen de nem kizárólag a Szolgáltatói Felületek, illetve a Szolgáltatások megszüntetését, ideiglenes felfüggesztését, módosítását (például: díjszabás változtatása), a Szolgáltatói Felületek elérhetőségének (domain címének), kialakításának, dizájnjának, az elérhető Tartalmak körének változását. A fenti jelentősebb változtatásokról (ideértve különösen a Szolgáltatói Felületek vagy azok bármelyike megszűnését, elérhetőségének változását, a díjazási és fizetési feltételek változását) a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Szolgáltatásokat a módosítás idején igénybe vevő Felhasználókat.
 2. A PLATFORMON ELÉRHETŐ TARTALMAK MEGRENDELÉSE, IGÉNYBEVÉTELE
  • A Weboldal, illetve a Platform használata regisztrációhoz kötött, a Tartalmak és a Platformmal kapcsolatos Szolgáltatások pedig a regisztrációt követően érhetők el. A regisztráció elvégzéséhez név, illetve e-mail cím, valamint jelszó megadása kötelező. A regisztrációt követően a Felhasználók hozzáférhetnek a Platformon lévő felhasználói profiljukhoz (fiókjukhoz), valamint megrendelhetik az egyes Platformon keresztül elérhető Szolgáltatásokat.
  • A regisztrációt követően a Felhasználók az egyes bal oldalon elérhető menüpontokban adhatják le a megrendeléseiket a Platformon elérhető Szolgáltatásokra (a továbbiakban: „Megrendelés”). A jelen Feltételeket a Megrendelést leadó Felhasználó a Megrendelés leadásával fogadja el.
  • A Szolgáltató a Felhasználó mint a Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásra irányuló Megrendelése megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó Megrendelésének elküldésétől számított, legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A Szolgáltató és a jelen 3. pont szerint a Platformon elérhető Tartalmakat igénybe vevő Felhasználó között a fentiek szerinti Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a Szolgáltató visszaigazolásának a Felhasználó elektronikus postafiókjában való elérhetővé válásával jön létre a jelen Feltételek, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti esetleges Képzésekre vonatkozó szerződés, valamint az alábbiak szerint ismertetett felnőttképzési jogszabályok és egyéb magyar és európai uniós jogszabályok szerint, azzal, hogy a Tartalmak Szolgáltató általi rendelkezésre bocsátására – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („”) 6:238-249. § szakaszaival összhangban – a vállalkozási szerződés szabályai irányadók. A Tartalmak rendelkezésre bocsátása tekintetében a Szolgáltató és az adott Tartalmat megrendelő Felhasználó vonatkozásában a Felek közti szerződés határozott időtartamig, a Tartalmak rendelkezésre bocsátásáig, illetve a kapcsolódó Szolgáltatás teljesítéséig tart. Amennyiben a Felhasználó Képzésre vonatkozó szerződést is kötött a Szolgáltatóval, úgy annak időtartamára és teljesítésére a vonatkozó szerződés rendelkezései irányadók.
  • A Megrendelés és elektronikus szerződéskötés technikai lépéseiről, valamint az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről – a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalmak rendelkezésre bocsátása vonatkozásában – bővebb információkat a Felhasználók a Weboldalon, valamint a Platformon érhetnek el. Ezen szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek – ide nem értve a jelen Feltételek 4. és 5. pontja szerinti Képzésekre vonatkozó egyedileg megkötött szerződéseket –, illetve azokat a Szolgáltató nem iktatja. Amennyiben azonban a Felek egyéb megállapodást is kötnek, az a Felek közti megállapodás szabályaira tekintettel iktatásra kerülhet.
  • A jelen Feltételek, illetve az azokban említett szerződések – ideértve a jelen Feltételek 3., 4. és 5. pontja szerinti Szolgáltatásokra, illetve az azokhoz kapcsolódó Képzésekre, Tartalmak rendelkezésére bocsátására kötött szerződéseket – nyelve a magyar. A Tartalmak díja a Szolgáltatói Felületeken feltüntetettek szerint banki átutalással) fizetendő.
  • Nem áll rendelkezésre olyan magatartási kódex, amelynek a jelen Feltételek szerinti Szolgáltatások tekintetében a Szolgáltató aláveti magát.
 3. EGYÉNI KÉPSZERKESZTÉSI ÉS VIDEÓSZERKESZTÉSI VIDEÓTANFOLYAMOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
  • Az egyéni képszerkesztési és videószerkesztési videótanfolyamre irányadó Képzésekre a Felhasználó és a Szolgáltató közötti (egyedi) szerződés rendelkezései irányadók a jelen Feltételekkel összhangban. Amennyiben azonban a fenti egyedi szerződés és a jelen Feltételek valamely rendelkezése ellentmondana egymásnak, úgy az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.
  • Amennyiben a fentiek szerinti egyéni képszerkesztési és videószerkesztési videótanfolyamre irányadó Képzésre kötött szerződés teljesítésére irányuló Szolgáltatás keretében az adott szerződést kötő Felhasználó részére a Szolgáltató az adott Szolgáltatói Felületen elérhető valamely Tartalmat is rendelkezésre bocsát, úgy az ezekért járó díj egy összegben kerül feltüntetésre a Szolgáltató és a Felhasználó között kötött szerződésben, és ezen egyösszegű díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére.
 4. TANFOLYAMOKON, CSOPORTOS VIDEÓTANFOLYAMOKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK
  • A tanfolyamon, csoportos videótanfolyamon való részvételre irányadó Képzésekre a Felhasználó és a Szolgáltató közötti (egyedi) szerződés rendelkezései irányadók a jelen Feltételekkel összhangban. Amennyiben azonban a fenti egyedi szerződés és a jelen Feltételek valamely rendelkezése ellentmondana egymásnak, úgy az egyedi szerződés rendelkezései irányadók.
  • Amennyiben a fentiek szerinti tanfolyamon, csoportos videótanfolyamon való részvételre irányadó Képzésre kötött szerződés teljesítésére irányuló Szolgáltatás keretében a Felhasználó részére a Szolgáltató az adott Szolgáltatói Felületen elérhető valamely Tartalmat is rendelkezésre bocsát, úgy az ezekért járó díj egy összegben kerül feltüntetésre a Szolgáltató és a Felhasználó között kötött szerződésben, és ezen egyösszegű díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére.
 5. FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  • Összhangban a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény („”), valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet („Felnőttképzési jogszabályok”) rendelkezéseivel, a Feltételek jelen pontja tartalmazza a jelen Feltételek 4. és 5. pontja szerinti Képzések Felhasználók általi igénybevétele, valamint ehhez fűződően a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalmak megrendelésére vonatkozóan a Szolgáltató mint felnőttképző és a Felhasználó mint a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő közötti felnőttképzési szerződésre vonatkozó szabályokat.
  • Az alábbi információkat a Képzésekre vonatkozóan, valamint a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalmak vonatkozásában a Szolgáltatói Felületeken feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és könyvekkel kapcsolatos információk (tanfolyamok, könyvek), valamint a Felhasználó és Szolgáltató közötti esetleges további szerződés (egyedi megállapodás) tartalmazzák, amelyek a Felek közti felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részének minősülnek. Ezen információk közé az alábbiak értendők:
   • a Képzések megnevezése és óraszáma;
   • A Képzések év, hónap, nap szerinti kezdési és befejezésének tervezett időpontja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint haladásának tananyagegységekre bontott ütemezését;
   • a Képzés során nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja;
   • a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények;
   • a képzési díj mértéke és fizetésének módja, figyelembe véve az előzetesen megszerzett tudás beszámítását, valamint a képzési díj megfizetésének a képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését;
   • a Képzésben részt vevő személy és a Szolgáltató mint felnőttképző szerződésszegésének következményei.
  • Az irányadó Felnőttképzési jogszabályokra tekintettel továbbá Szolgáltató mint felnőttképző és a Felhasználó mint a felnőttképzési szolgáltatást igénybe vevő közötti fentiek szerinti felnőttképzési szerződés tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók:
   • a Szolgáltató által nyújtott Képzések elvégzéséért, illetve a Tartalmak áttekintéséért, megtanulásáért bizonyítvány, elismervény vagy más dokumentum nem kerül kiállításra;
   • a Képzésekhez és a Tartalmakhoz nem kapcsolódik vizsga;
   • a Képzések és a Tartalmak nem kerültek költségvetési és európai uniós forrásokból támogatásra;
   • A Képzések keretében vagy egyébként a Szolgáltató nem nyújt ösztöndíjakat;
   • amennyiben a vonatkozó Képzés kapcsán a Felhasználó Tartalmakat is igénybe vesz, úgy az ezekért járó díj és a vonatkozó képzési díj egy összegben kerül feltüntetésre a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződésben, és az itt feltüntetett díjon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a Szolgáltató a Felhasználó terhére;
   • a Felek a fentiek szerinti egyedi megállapodást elektronikus úton is jogosultak megkötni, ideértve nem kizárólag a 6:7. § (3) bekezdése szerinti módon előírtak szerint kötött szerződéseket is, ha ilyen szerződések megkötését jogszabály nem zárja ki, illetve nem támaszt szigorúbb alaki követelményeket.
  • Amennyiben a Felek egyedi megállapodása vagy az adott Szolgáltatói Felületen feltüntetett leírások, tanfolyamokkal és könyvekkel kapcsolatos információk másként nem határoznak, a fentiek tekintetében az alábbi rendelkezések irányadók a Felek között:
   • a Képzés megnevezése és óraszáma – a Felek által a Képzés megkezdésekor egyeztetettekre és a Felhasználó tudására, valamint a Felek együttműködésére figyelemmel – a teljes videótanfolyam (22 óraszám), a VIP videótanfolyam (22 óraszám).
   • az adott Képzés év, hónap, nap szerinti kezdési időpontja a Képzésen való első felhasználói részvétel napja, befejezésének tervezett időpontja pedig a kezdési időponttól számítottan a teljes videótanfolyam 183 nap, a VIP videótanfolyam esetén 183 nap.
   • a Képzés során nyújtott teljesítményt a Szolgáltató szóban, illetve elektronikus úton (ideértve különösen: e-mailben) ellenőrzi, valamint ugyancsak szóban, elektronikus úton (ideértve különösen: e-mailben) vagy a Felhasználó kérésére írásban értékeli. Az értékelés röviden összefoglalja a fejlesztendő területeket és a Felhasználó esetleges visszatérő hibáit, érdemjegyek adására azonban nem kerül sor;
   • a megengedett hiányzás mértéke és ennek túllépése esetén a Képzésben részt vevő személyt érintő következmények: legfeljebb 10 hiányzás 2 hónapon belül, ezt meghaladó hiányzás esetén a Szolgáltató jogosult a Felek közti szerződést felmondás, illetve súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondás útján megszüntetni;
   • a képzési díj magyar forintban, banki átutalással fizetendő. A képzési díj összege a Weboldalon, a Platformon, valamint a Felek közti – a felnőttképzési szerződés elválaszthatatlan részének minősülő – megállapodásban kerül meghatározásra. Ezen meghatározás figyelembe veszi a Felhasználó által már megszerzett tudást és az adott Képzés megvalósítása teljesítésével arányban álló ütemezését;
   • a Képzésben részt vevő személy (Felhasználó) és a Szolgáltató mint felnőttképző szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult a Felek közti szerződést az alább ismertetettek szerint felmondás, vagy akár azonnali hatályú felmondás útján is megszüntetni.
 1. DÍJAZÁS
  • A jelen Feltételek 3. pontjában írt Szolgáltatások, illetve az egyes Tartalmak díjai a Weboldalon, illetve a Platformon keresztül kerülnek feltüntetésre, míg a jelen Feltételek 4. és 5. pontja szerinti Szolgáltatások díját az adott Felhasználóval kötött szerződés tartalmazza.
  • A Szolgáltató jogosult a fenti díjakon változtatni, már meglévő szerződéses viszonyok esetén azonban csak a Felek közös megegyezésével, a meglévő szerződés módosításával. A Szolgáltató egyoldalúan is jogosult a fenti díjakat minden évben a KSH által közzétett fogyasztói árindex-el (infláció) egyoldalúan is megemelni, legkorábban a tárgyévre vonatkozó fogyasztói árindex közzétételének hónapjával.
 2. JOGSZAVATOSSÁG
  • A Szolgáltató szavatol azért, hogy a Weboldalon vagy a Platformon, illetve a Tartalmakon harmadik személynek nincsen olyan joga, amely ezek Felhasználó általi használatát, felhasználását, elérését akadályozza vagy korlátozza.
 3. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, SZERZŐDÉSSZEGÉS
  • A jelen Feltételek szerinti szerződés a jelen Feltételek 3. pontjában írtak szerinti, illetve a jelen Feltételek 4. és 5. pontjában írt Képzésekre irányadó szerződésben írt határozott időtartamra szól.
  • A Felhasználó, illetve a Szolgáltató a köztük lévő fenti szerződést 30 napos felmondási idővel (rendes felmondás), közös megegyezéssel vagy a Szolgáltató vagy Felhasználó súlyos (lényeges) jogsértése esetén, azonnali hatályú felmondás útján jogosultak megszüntetni, azzal, hogy a jelen Feltételek 3. pontja szerinti Tartalom igénybevételére irányuló szerződés, valamint a Feltételek 4. és 5. pontjában írt Képzésekre irányadó szerződés esetén a 60 napnál rövidebb időtartamra szóló szerződés rendes felmondás útján nem szüntethető meg.
  • A fentebb írt azonnali hatályú felmondás kapcsán súlyos (lényeges) jogsértések az alábbi rendelkezések megszegése minősül:
   • szerződéses díjfizetési kötelezettség elmulasztása;
   • a Képzésekre irányuló szerződések esetén az óralemondásra irányuló szabályok ismételt megsértése;
   • a Szolgáltató vagy – az általa jogszerűen használt más személy által alkotott művek esetén – más személy szellemi tulajdonának megsértése, illetve a fentebb írt szolgáltatói jogszavatosság megszegése;
   • engedély nélküli referenciahasználat;
   • személyes adatok védelmére irányadó jogszabályi kötelezettségek megszegése;
   • titoktartási kötelezettségek megszegése.
  • A fentieken túl a fentebb írt szerződés megszűnik a Szolgáltató vagy a Felhasználó jogutód nélküli megszűnésével vagy halálával.
  • A fentebb írt szerződés bármely megszűnése vagy megszüntetése – a Felek eltérő megállapodása hiányában – megszüntet továbbá a Szolgáltató és a Felhasználó közti minden egyéb, az adott szerződésben írt Szolgáltatáshoz kapcsolódó megállapodást.
 4. KAPCSOLATTARTÁS
  • A Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződéshez kapcsolódó bármely nyilatkozat kizárólag írásban érvényes és joghatályos, amennyiben azt a Szolgáltató vagy a Felhasználó e-mailben, vagy tértivevénnyel ellátott, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen vagy futár útján átadják. Az egyes szerződéses nyilatkozatok – a Szolgáltató vagy a Felhasználó ellenkező megállapodása hiányában – elektronikusan (különösen e-mailben) is megtehetők, a Feltételeket azonban kizárólag a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, míg az egyedi szerződések feltételek kizárólag írásban (ide nem értve az elektronikus utat), vagy a Szolgáltató és a Felhasználó kifejezett megállapodása hiányában elektronikusan is módosíthatók. A Szolgáltató és a Felhasználó eltérő megállapodás hiányában az általuk megjelölt kapcsolattartókon keresztül és kapcsolattartási címeken tartanak egymással kapcsolatot; ezek bármely változása esetén az adott Fél köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni.
 5. FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
  • Fogyasztónak minősülő Felhasználókra, illetve távollévők között kötött szerződésekre vonatkozó szabályok. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a jelen 11. pontban foglalt rendelkezések a Szolgáltató fogyasztónak minősülő ügyfeleire (fogyasztónak minősülő Felhasználók) vonatkoznak. Fogyasztónak minősülnek a Szolgáltató Szolgáltatásait (illetve az a körben nyújtott Tartalmakat, Képzéseket) igénybe vevő, önálló foglalkozáson és gazdasági tevékenységen kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek (fogyasztók) és – az alább kifejezetten meghatározott esetben – szervezetek. Amennyiben a Felhasználó nem minősül fogyasztónak, hanem például: egy adott cég nevében/képviseletében vagy egyéni vállalkozóként jár el (önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége érdekében), úgy a jelen pontban foglaltak nem alkalmazandók, azonban a Felhasználó ez esetben is jelezheti a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos kifogásait, panaszait, észrevételeit (megkereséseit) a Szolgáltató részére annak fenti elérhetőségein, amely ezekre ésszerű időn (lehetőleg egy hónapon) belül igyekszik válaszolni. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy az alább írt rendelkezések számos pontban kizárólag távollévők között kötött szerződések esetén irányadók. E tekintetben az alábbiakban bővebb információkat talál.
  • A Tartalom mint digitális adattartalom. A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy a Tartalmak tekintetében a Weboldalon, illetve a Platformon keresztül – nem tárgyi adathordozón – digitális adattartalmat nyújt. Hangsúlyozandó, hogy a digitális adattartalmakra eltérő szabályok vonatkoznak mint egyéb szolgáltatásokra vagy termékekre, amelyeket a Szolgáltató a jelen Feltételekben ismertet.
  • Elállási/felmondási jog fogyasztóval kötött szerződések esetén. A Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések a fogyasztónak minősülő Felhasználókra vonatkoznak. Amennyiben az adott Felhasználó nem minősül fogyasztónak, a jelen Feltételek 11. pontja szerinti jogok gyakorlására nem jogosult. A Szolgáltató kiemeli, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerint az alább írt esetekben a Felhasználó jogosult indokolás nélküli felmondással, illetve elállással megszüntetni a Szolgáltatás nyújtására irányuló távollévők között kötött szerződést. Ennek kapcsán hangsúlyozandó, hogy távollévők között kötött szerződésnek minősül az olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak (ideértve a Felek szerződéses kapcsolata tekintetében a Tartalmak online igénybevételére, valamint kizárólag távollévők közötti, online oktatásra irányuló szerződéseket). A Felhasználót 14 napon belüli indokolás nélküli felmondási jog illeti meg, amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését a Felhasználó kérésére a fenti 14 napos határidő lejárta előtt kezdte meg. A Felhasználó ilyen kérése hiányában a Felhasználót Szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésétől számított 14 napon belül gyakorolható indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A Szolgáltató felhívja azonban a figyelmét, hogy a Felhasználó nem gyakorolhatja a jelen pont szerinti indokolás nélküli felmondási jogát a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg (amelyet a Felhasználó a Megrendelés leadása során, a Megrendelés leadásával ad meg), és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (a tudomásulvétel a Megrendelés leadásával történik).
  • A fenti felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától (ezt a Szolgáltató szerződés megkötését visszaigazoló e-mailje alapján ellenőrizheti a Felhasználó) számított 14 nap elteltével jár le.
  • Ha a Felhasználó a fenti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Szolgáltató fentebb írt elérhetőségeire.
  • A Felhasználó elállási/felmondás jogát a jelen Feltételekhez mellékletként csatolt elállási/felmondási mintatájékoztatóban foglaltak szerint, az elállási/felmondási nyilatkozatminta kitöltésével és Szolgáltatónak való eljuttatásával is gyakorolhatja.
  • A Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a nyilatkozatát.
  • Az elállás/felmondás joghatásai. Ha a Felhasználó elállással/felmondással megszünteti az adott Szolgáltatás nyújtására irányuló távollévők között kötött szerződést a fentebb írtak szerint, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást az alábbiak szerint.
  • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott (a Megrendelésben választott) fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Szolgáltató más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.
  • Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató a Felhasználót, hogy felmondási jog fenti gyakorlása esetén, amennyiben a Felhasználó a teljesítés megkezdését követően mondja fel a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést, úgy köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített Szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Felhasználó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Felhasználó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített Szolgáltatás(ok) piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.
  • A fogyasztónak minősülő, fentebb írtak szerinti távollévők közötti szerződést kötő Felhasználók elállási/felmondási jogukat a jelen Feltételekhez mellékletként csatolt elállási/felmondási mintatájékoztatóban foglaltak szerint, az elállási/felmondási nyilatkozatminta kitöltésével és a Szolgáltatónak való eljuttatásával is gyakorolhatják.
  • Felmondási jog kizárása a Tartalmak és az azok kapcsán nyújtott Szolgáltatások tekintetében. A fogyasztónak minősülő Felhasználó nem gyakorolhatja felmondási jogát a Weboldalon, illetve Platformon keresztül megrendelt Tartalmak mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztónak minősülő Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést (a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezését a Megrendelés leadásával adhatja meg), és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát (e nyilatkozatát a Felhasználó szintén a Megrendelés leadásával adja meg). A fentiekre tekintettel a Szolgáltató felhívja arra a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó fogyasztónak minősül, úgy a Megrendelés leadásával a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezését adja a megrendelt Szolgáltatás (ideértve az a körében nyújtott Tartalmat is) teljesítéséhez, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.
  • A Tartalom mint digitális adattartalom működése, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések. A Tartalom működéséről bővebb információkat a Weboldalon, illetve a Platformon és felhasználói profiljukon keresztül találhatnak a Felhasználók. A Tartalom működéséről bővebb információkat a Weboldalon, illetve a Platformon és felhasználói profiljukon keresztül találhatnak a Felhasználók. A bejelentkezéshez és a számla kiállításához szükséges adatokat adatbázisban tároljuk, amihoz nagyon erős jelszót használunk és távolról nem elérhető.
  • A Tartalom mint digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége a Szolgáltatótól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően. A megrendelőnek nem szükséges külön szoftverrel rendelkeznie ahhoz, hogy megnézhesse a videótartalmakat. Ennek ellenére a gyakorláshoz az Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro programok szükségesek, amihez nem adunk felhasználói jogosultságot.
  • Panaszkezelés és online vitarendezés. A fogyasztónak minősülő valamennyi Felhasználó a Szolgáltatással vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói panaszát a Szolgáltató jelen Feltételek 1. pontja szerinti elérhetőségein terjesztheti elő. Az ilyen fogyasztói panaszok kezeléséről és a fogyasztói viták rendezésről alább olvashat.
  • A Felhasználó írásban (ideértve a postai utat, valamint elektronikus levél küldését) közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a Szolgáltatások fogyasztók részére történő nyújtásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
  • Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.
  • A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
  • A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
  • Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita megegyezéssel nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:
   • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, úgy választása szerint jogosult panasszal fordulni a Szolgáltató székhelye/fióktelepe vagy a Felhasználó lakóhelye, illetve a jogsértés elkövetésének helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz beérkezését követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fentiek szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/. A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásáról, valamint a Szolgáltató székhelye szerint (Pest megye vonatkozásában) illetékes fogyasztóvédelmi hatóság panaszügyintézési rendjéről bővebben itt olvashat: https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag; http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/fogyasztovedelmi-informaciok
   • Bírósági eljárás. a Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári peres eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
   • Békéltető testülethez fordulás. Az Fgytv. 18. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a Felhasználó jogosult békéltető testülethez fordulni. Ezzel kapcsolatosan a Szolgáltató felhívja rá a figyelmét, hogy a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó (a Felhasználó) vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót (a Felhasználót) megillető jogokkal és a fogyasztót (a Felhasználót) terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetősége:

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon/fax száma: (+36-1) 269-0703, (+36-1) 784-3076, (+36-1) 784-3149

E-mail címe: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlapja: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/elerhetosegek

 

A békéltető testülethez fordulás menetéről bővebben itt olvashat: http://www.panaszrendezes.hu/homepage/index.php/panaszkuldes

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/bekelteto_testuletek

 • A Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában – a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével – fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
 • A Szolgáltató tevékenységére a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
 • Online vitarendezés. A fentieken túl a Szolgáltató kötelezettséget vállal az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez.
 • Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot az alábbi linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

 • Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a Felhasználó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a Szolgáltatóval.
 • A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
 • Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform sem tud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumot azonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozására nem kerül sor.
 1. TITOKTARTÁS
  • A Szolgáltató és a Felhasználó kötelesek a szerződéses együttműködésük során tudomásukra jutott üzleti titkokat, valamint a másik Fél tevékenységére vonatkozó, nyilvánosnak nem minősülő adatokat és információkat, tényeket, tájékoztatásokat, egyéb adatokat, illetve összeállításokat (a továbbiakban együttesen “Bizalmas Információk“) időbeli korlát nélkül bizalmasan kezelni, kivéve, ha a Bizalmas Információ átadására az érintett Felet jogszabály, bírósági, hatósági határozat kötelezően alkalmazandó rendelkezése kötelezi. Nem jelenti továbbá a titoktartási kötelezettség megsértését, ha a Bizalmas Információk átadására, rendelkezésre bocsátására a jelen Feltételek és az irányadó jogszabályok tükrében lehetőség van (ideértve különösen: a fentiek szerint fogyasztói panasz benyújtását az illetékes hatósághoz, békéltető testülethez fordulást, online vitarendezés kezdeményezését, jogvita kezdeményezését, illetékes egyéb hatósághoz történő panasz vagy más megkeresés benyújtását).
  • A Szolgáltató és a Felhasználó a Bizalmas Információkat a másik Fél kifejezett hozzájárulása nélkül sem a köztük lévő szerződés hatályának fennállása alatt, sem ezen szerződés bármilyen okból történő megszűnése után nem hozhatják harmadik személyek tudomására és ilyen személyek számára semmilyen egyéb módon nem tehetik hozzáférhetővé, ide nem értve a fenti pontban meghatározott kivételeket, lehetőségeket.
  • A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése esetén az adott Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá jogosult a titoktartási kötelezettséget megszegő Féllel szemben kártérítési igényt érvényesíteni, valamint egyéb, a titoktartási kötelezettség megszegéséből származó jogait érvényesíteni.
 2. SZELLEMI TULAJDONJOG, REFERENCIA ÉS ADATVÉDELEM
  • A Szolgáltatói Felületek tartalmi, strukturális és arculati változtatásához való jogát a Szolgáltató fenntartja magának, ideértve a Szolgáltatói Felületek és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások szünetelését vagy megszüntetését is, amelyről a Szolgáltató egyoldalúan jogosult dönteni. Az esetleges szünetelésről vagy megszüntetésről, illetve a Szolgáltatói Felületek használhatóságát érintő jelentősebb változásokról azonban a Szolgáltató lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a vele szerződéses viszonyban álló Felhasználót.
  • A Szolgáltatói Felületek használatára a Felhasználó kizárólag a jelen Feltételekkel, valamint a Szolgáltatói Felületeken elérhető egyéb feltételekkel, a Felek közti egymás megállapodással (egyedi szerződés) összhangban jogosult. Az ezen szabályok bármely megsértése vagy megkerülése (például: az adott profil, fiók arra nem jogosult vagy az előzetesen engedélyezett személyeket meghaladó számú személy általi használata) felmondási vagy a fentebb írt esetekben azonnali hatályú felmondási okot eredményez Szolgáltató részére, a Felhasználó pedig a fenti jogsértéssel okozott teljes kárért felelősséggel tartozik.
  • Minden, a Szolgáltatói Felületeken használt védjegy (márkanév, logo, stb.), illetve egyéb szellemi alkotás (például: dizájnelemek) jogosultja a Szolgáltató, vagy azt a Szolgáltató azt a jogosult engedélyével használja. Ezen szellemi alkotások – a Szolgáltatói Felületek üzemszerű működéshez szükséges körben történő elérhetővé tételén, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó közötti szerződés teljesítésén túli – felhasználására a Felhasználó kizárólag a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével jogosult.
  • A Felek megállapodnak továbbá, hogy referenciaként a másik Félre kizárólag ezen másik Fél előzetes engedélye alapján hivatkoznak, előre egyeztetett szövegezés és referenciaanyagok szerint.
  • A személyes adatok Szolgáltató általi kezeléséről, valamint az érintettek adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről bővebb információkat a Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz, amely a Szolgáltatói Felületeken érhető el. A Szolgáltatói Felületeken alkalmazott sütik kapcsán az ott elérhető süti tájékoztató irányadó.
 3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  • A Felek közti szerződés bármilyen módosítása csak írásban – ideértve a Felek eltérő megállapodása, illetve jogszabályi korlátozás hiányában az elektronikus úton (e-mailben) történő módosítást is –, a Felek közös megegyezésével érvényes, a Feltételek módosítására azonban – a Feltételek eltérő rendelkezése, valamint jogszabályi korlátozás hiányában – a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján is sor kerülhet.
  • Amennyiben az adott Képzés, illetve a kapcsolódó Tartalmak kapcsán a Felek egyedi megállapodást (egyedi szerződést) kötnek, úgy a jelen Feltételek és ezen megállapodás rendelkezéseinek ütközése esetén az egyedi megállapodásban (egyedi szerződésben) foglaltak irányadók.
  • A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar és az európai uniós jog az irányadó.
  • Abban az esetben, ha a Feltételek vagy a Szolgáltató, valamint a Felhasználó közötti egyedi szerződés valamely rendelkezése bármely ok miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti ezen szerződés, illetve a Feltételek vagy a Felek közti további megállapodás egyéb rendelkezéseit, és Felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek oly módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a Felek eredeti szerződési akaratának leginkább megfelel.
  • A Felek a Ptk. 6:63. § (5) és 6:67. § (3) pontjainak alkalmazását kölcsönösen kizárják.

 

Mellékletek:

 1. melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató (fogyasztóval kötött szerződés esetén)
 2. melléklet: Elállási/Felmondási mintanyilatkozat (fogyasztóval kötött szerződés esetén)

 

 

 1. melléklet: Elállási/Felmondási mintatájékoztató (fogyasztóval, távollévők között kötött szerződés esetén)

 

Elállási/Felmondási jog

 

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja indokolás nélküli felmondási/elállási jogát a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg.

 

Ön nem gyakorolhatja felmondási jogát a Weboldalon, illetve Platformon keresztül megrendelt Tartalmak mint nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát. A fentiekre tekintettel a Szolgáltató felhívja arra a figyelmét, hogy amennyiben Ön fogyasztónak minősül, úgy a Megrendelés leadásával Ön kifejezett, előzetes beleegyezését adja a megrendelt Szolgáltatás (ideértve az a körében nyújtott Tartalmat is) teljesítéséhez, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik annak tudomásulvételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

 

Az elállási/felmondási határidőt a fenti Feltételek 11. pontja tartalmazza.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: lásd a Szolgáltató fentebb írt elérhetőségeit. Ebből a célból felhasználhatja a jelen Feltételek 2. számú mellékelte szerinti elállási/felmondási mintanyilatkozatot is.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll a Szolgáltatóval kötött szerződéstől vagy Ön indokolás nélküli felmondással megszünteti a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

 

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

 

 1. melléklet: Elállási/Felmondási mintanyilatkozat (fogyasztóval, távollévők között kötött szerződés esetén)

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: Gombos Attila egyéni vállalkozó (székhely: 1224 Budapest Tisza utca 2/1 egyéni vállalkozói nyilvántartási szám:; nyilvántartja: Belügyminisztérium; adószám: 69518328-1-42.; e-mail cím: photovideoacademy@gmail.com; telefonszám: +36-70-418-7251;

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt